moshi moshi monaco
Moshimoshi rolls au saumon

Yuzu de Menton

Salmon. avocado. yuzu zest.

19,00 


Allergens

Fish, Gluten


Privacy Preference Center